Предварительное публичное обсуждение оценки влиния на окужающую среду завода по производству древесных гранул

Обсуждение проходит с 22 Мая 2015 до 11 Июня 2015

SIA “Baltic Pellets Energy” reģistrācijas numurs: 41503068557
KOKSKAIDU GRANULU RŪPNĪCA
Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605), Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)

Kokskaidu granulu rūpnīcas atrašanās vietas karte
Atrašanās vietas novērtējums
Teritorija, kurā paredzēts izveidot mūsdienīgu kokskaidu granulu ražotni atrodas Daugavpils pilsētas austrumu daļā pie Daugavpils-Indras dzelzceļa atzara, rūpnieciskās darbības teritorijā, kura zonēta kā “Ražošanas objektu un noliktavu apbūve”. Teritorija šobrīd netiek izmantota un tai tuvākie ražošanas uzņēmumi ir SIA “Binders”, SIA “Magistr”, SIA ”Eko Latgale”, SIA “Ķīpsalas auto” u.c.
Plānotās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un nerobežojas ar tādām. Tuvākā aizsargājamā dabas teritorija NATURA 2000 ir aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, kas atrodas uz austrumiem, ap 4 km attālumā no darbības vietas. Teritorija neatrodas arī virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, tuvākais Ruģeļu dīķis un Gubišķes ezers, kuri atrodas uz austrumiem un ziemeļiem ap 500 m attālumā no ražotnes, līdz Daugavai ir ap 1,5 km. Uz ziemeļiem no teritorijas aiz dzelzceļa līnijas atrodas Pareizticīgo kapi. Teritorija daļēji atrodas kapu aizsargjoslā.
Uz rietumiem, aiz dzelzceļa līnijas, ap 600 m attālumā atrodas Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorija. Tuvākā dzīvojamā apbūve atrodas aiz slimnīcas teritorijas.
Izejvielas un gatavā produkcija uz un no uzņēmuma tiks transportētas ar autotransportu un pa dzelzceļu. Dzelzceļa pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvēts 1080 m garš sliežu atzars, plānots, ka varēs apkalpot līdz 15 vagonu garu sastāvu.
Autotransporta kustība uz rūpnīcu notiks : 80 % pa apvedceļu, 20 % pa pilsētas ielām Dunduru, Stiklu, Patversmes, 18.novembra. Izejvielu un produkcijas pārvadāšana ar autotransportu notiks tikai darba dienās, vidēji 50-60 transportvienības dienā.

Kokskaidu granulu rūpnīcas teritorija
Kopumā kokskaidu granulu rūpnīca aizņems ap 14 ha lielu platību.
Izejvielas un citu resursu izmantošana
Paredzēts, ka ražotnē pastāvīgi tiks nodarbināti līdz 50 darbiniekiem.
SIA “Baltic Pellets Energy” ir paredzējusi izveidot koksnes granulu ražotni ar jaudu 190 000 tonnu gatavās produkcijas gadā, izmantojot koksnes materiālus (1 300 000 m3 gadā, pārrēķinot uz šķeldas daudzumu) - apaļkoksni, krūmus, zarus, skaidas, šķeldu.
Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai tiks uzstādīta šķeldas (90 000 m3 gadā) sadedzināšanas iekārta - katlu māja ar jaudu līdz 25 MW.
Granulu ražošanai izmantos gan uzņēmumā uz vietas ražoto šķeldu, gan iepirks jau sašķeldotu materiālu. Katlumājā sadedzinās ražotnes tehnoloģiskos atkritumus, zemas kvalitātes šķeldu un sasmalcinātu apaļkoku mizu. Savukārt šķeldas ražošanas un gāzu attīrīšanas procesā radušies koka putekļi un skaidas tiks pievienotas granulām. Kokmateriāli tiks izmantoti maksimāli efektīvi un ražotnē praktiski neveidosies tehnoloģiskie atkritumi, izņemot katlumājas kurtuves pelnus – ap 1,5 % no sadedzinātā šķeldas daudzuma, vidēji 4.5 m3/dienā.
Tehnoloģiskās iekārtas tiks darbinātas ar elektroenerģiju, pieslēgums esošajām elektrolīnijām tiks izveidots atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Provizoriskie aprēķini rāda, ka mēnesī tiks patērēts ap 3.6 MWh elektroenerģijas.
Ūdens tiks izmantots ražošanā ka arī sadzīvē un ugunsdrošības prasību ievērošanai.
Teritorijā tiks izveidota lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma, visi tehnoloģiskie laukumi būs klāti ar cieto segumu.
Teritorijā tiks uzstādīta dīzeļdegvielas uzpildes stacija, kurā gada laikā tiks uzpildīts līdz 180t degvielas. Uzpildes staciju aprīkos atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Granulu rūpnīcas īss tehnoloģiskā procesa apraksts
SIA “Baltic Pellets Energy” kokskaidu granulu ražotnē tiks izmantoti mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi un lielākā daļa procesu tiks vadīti un kontrolēti automātiski.
Teritorijā tiks izbūvēta granulu ražošanas ēka, produkcijas noliktavas ēka, izvietoti slēgti baļķu apstrādes, koksnes šķeldošanas un šķeldas smalcināšanas bloki, katlumāja un skaidu žāvēšanas iekārta un starpnoliktavas. Visi tehnoloģiskie bloki būs savienoti ar slēgtām skaidu un šķeldas transportēšanas līnijām.
Ražotnē tiks izbūvēti cietā seguma laukumi (kopā ap 60000 m2 platībā) apaļkoku, koka šķeldas un skaidu pieņemšanai un uzglabāšanai, kā arī lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas, dīzeļdegvielas uzpildes iekārta ar 9,9 m3 virszemes degvielas tvertni un plānoto degvielas patēriņu ap 180 t gadā.
Tehnoloģisko iekārtu izvietojuma shēma pievienota pielikumā.
Ražošanā plānots izmantot ~ 30 % skuju koku un ~ 70 % lapu koku šķeldas. Šķelda tiks sagatavota rūpnīcas tehnoloģiskajās iekārtās un 30-50% no nepieciešamā apjoma iepirkta no līgumpartneriem. Rūpnīcā varēs apstrādāt līdz 236842 m3 apaļkoka gadā. Plānotā ražošanas jauda – 190 000 t kokskaidu granulu gadā jeb 520 t granulu diennaktī. Vismaz 70% no saražotajām granulām tiks realizētas kā dzelzceļa beramkravas. Produktu paredzēts eksportēt.
Kokskaidu granulu ražošanas process Dunduru ielā 5
1. Izejvielu piegāde un izkraušana šķeldas un apaļkoku noliktavā – atklātā laukumā ar cieto segumu. Kopējā noliktavu laukumu platība – līdz 60000 m2.
2. Apaļkoka mizošana un šķeldošana iekārtā ar elektropiedziņu. Iekārtas aktīvie bloki aprīkoti ar aizsargapvalku, kas aizsargā agregātu no nokrišņiem un pilda skaņu barjeras funkciju. Ražotāja apstiprinātie parametri par trokšņa līmeni iekārtas tuvumā, kas atbilst LR un ES normām. Škeldošanas iekārtā tiek apstrādāta arī apaļkoku miza, šo zemākās kvalitātes šķeldu izmanto žāvētavas vajadzībām. Šķelda īslaicīgi uzglabājas atklātā laukumā kaudzē.
3. Rupjā un mitrā šķelda ar frontālo iekrāvēju tiek pārkrauta uz kustīgo grīdu transportieri un no tā padota uz nākamo smalcināšanas iekārtu – šķeldas dzirnavām ar elektropiedziņu. Konveijers aprīkots ar elektromagnētu un sietu sistēmu, kas aizvāc metāla un lielgabarīta piemaisījumus. Uz kustīgajām grīdām pārkrauj arī iepirkto šķeldu. Arī šis bloks aprīkots ar aizsargapvalku. Ražotāja apstiprinātie parametri par trokšņa līmeni iekārtas tuvumā, kas atbilst LR un ES normām.
4. No dzirnavām mitrās skaidas tiek padotas uz slēgta tipa noliktavu, no kuras pa slēgtu konveijeru tiek transportētas uz žāvētāju. Žāvēšanu nodrošina izmantojot dūmgāzes, kuras ražo 25 MW šķeldas katls. Skaidu mitrums žāvēšanas procesa beigās ir 12-14%. No žāvēšanas krāsns skaidas ar slēgtu konveijeru izkrauj sauso skaidu noliktavā, tur nonāk arī dūmgāzu attīrīšanas ciklona, skaidu maisītāja, granulatora, fasētāja un skaidu dzirnavu ciklonu un auduma filtru putekļi. Daļa dūmgāzu tiek
atgrieztas kurtuvē, pārējās pirms izplūdes atmosfērā tiek attīrītas ciklonos un audumu filtros. Tas nozīmē, ka sistēmā būs iekļauta arī primārā un sekundārā gaisa padeves sistēma. Sadegšanas procesa temperatūra tiks kontrolēta ar izplūdes gāzu recirkulāciju. Ņemot vērā to, ka recirkulācijā tiek izmantotas jau attīrītas siltas dūmgāzes, kuras tiek padotas kurtuvē atmosfēras gaisa vietā, NOx veidošanās dūmgāzēs tiek samazināta par līdz pat 20%.
5. Kurināmais (šķelda/mizas) no uzglabāšanas laukuma uz sadedzināšanas iekārtas noliktavu tiek nogādāts ar frontālā iekrāvēja palīdzību. Tālāk katla darbība tiek regulēta automātiski. Radušies kurtuves pelni sausā veidā tiks uzkrāti speciālos slēgtos konteineros, ko izvedīs atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu un atbilstoši apsaimniekošanas atļauju nosacījumiem.
6. No sauso skaidu noliktavas tās tiek padotas uz ražošanas ēku, kur vispirms nonāk skaidu maisītājos, kuros tiek iegūta homogēna skaidu un koka putekļu masa, kas tālāk tiek padota uz granulēšanas iekārtu. Granulēšanas procesā netiek pievienotas nekādas papildus saistvielas, granulas stiprība tiek panākta pateicoties skuju koku sveķiem un augstajam spiedienam. Ražošanas ēkā darbojas piespiedu ventilācijas sistēma, homogenizācijas iecirknis un granulēšanas iecirknis aprīkoti ar cikloniem un audumu filtriem.
7. Gatavās granulas pēc atdzesēšanas un sijāšanas (putekļu un nestandarta granulu atdalīšanai) pa konveijeru sistēmu tiek iepildītas ārpus ceha uzstādītā slēgtā uzkrāšanas tvertnē ar 40 000 t tilpumu, no kuras pēc tam tās tiek iekrautas dzelzceļa vagonos. Uzkrāšanas tvertne ir aprīkota arī ar rezerves izkraušanas sistēmu, no kuras granulas var iekraut kravas automašīnās.
8. Otra konveijeru līnija granulas padod uz fasēšanas un pakošanas iecirkni, kur robotizēta sistēma atkarībā no pieprasījuma nodrošina produkcijas fasēšanu 15 kg polietilēna iepakojumā un/vai 1000 kg big-bag maisos un tālāk iepakotā produkcija tiek nosūtīta uz paletēšanas iekārtu. Iecirknis aprīkots ar ventilācijas sistēmu.
9. Safasētā produkcija līdz iekraušanai transportā tiek uzglabāta noliktavā-nojumē.
10. Transports teritorijā. Ražotnes teritorijā izmantos kopā 3 frontālos iekrāvējus: 2 ar dīzeļdzinējiem un 1 ar elektromotoru. Tie paredzēti šķeldas pārvietošanai attiecīgi no šķeldas uzglabāšanas laukumiem uz tehnoloģiskajām iekārtām, kā arī šķeldas izkraušanai no piegādātāju kravas automašīnām.
11. Dīzeļdegvielu uzpilda ražotnei piederošā degvielas uzpildes punktā, kurā ir virszemes dīzeļdegvielas tvertne ar tilpumu 9,9 m3. Degvielas uzpildes vieta tiks aprīkota atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš - līdz 180 t/gadā.

Фотографии, приложенные к обсуждению

Документы, приложенные к обсуждению

Место обсуждения на карте