Latviski По русски   Ienāciet savā profilā, lai publicētu ierakstus, atstāt komentārus un izmantot parējās iespējas

Autortiesības
1. tautasinfo.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura tautasinfo.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez tautasinfo.lv rakstiskas atļaujas.

Materiālu publiskošana
2. tautasinfo.lv pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs tautasinfo.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
3. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas tautasinfo.lv rezultātā.
4. tautasinfo.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
 * materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
 * materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
 * materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
tautasinfo.lv, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi tautasinfo.lv.
5. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko tautasinfo.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus tautasinfo.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos tautasinfo.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz tautasinfo.lv (biedrība „Tautas info”) neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj tautasinfo.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis tautasinfo.lv.
6. lietotājs piekrīt, ka tautasinfo.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrītat, ka šī licence dod tautasinfo.lv šādas tiesības.
7. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotajam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.
8. tautasinfo.lv nav atbildīga par tautasinfo.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajam sekām.
9. tautasinfo.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām tautasinfo.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. tautasinfo.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar tautasinfo.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.
10. lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu tautasinfo.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret tautasinfo.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.
11. tautasinfo.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, dzēst jebkuru informāciju.
12. Ja lietotājs vēlas izmantot tautasinfo.lv esošos materiālus, tas sazinās ar tautasinfo.lv pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi info@tautasinfo.lv.